<< Nazad

  KONSALTING USLUGE :

  *Izrada dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine

  *Izrada projekata u oblasti protivpožarne zaštite;

 * Izrada projekata u oblasti sanitarno-ekološke zaštite;

 * Izrada projekata u oblasti kontrole ptica;

 * Davanje usluga Savetnika za hemikalije: prijavljivanje hemikalija u registar   hemikalija, prijava biocidnih proizvoda u privremenu listu biocidnih proizvoda idruge usluge.

 

DOKUMENTACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

U oblasti dokumentacije zaštite životne sredine ARHIFARM doo vrši izradu:

 • popunjavanje zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
 • popunjavanje zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
 • izrada studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
 • popunjavanje zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
 • popunjavanje Zahteva za izdavanje Integralne dozvole za upravljanje otpadom ili dozvole za jednu ili više delatnosti (sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada)
 • izrada radnog plana upravljanja otpadom za postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom i za koja se izdaje integrisana dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom
 • pisanje izjave o metodama tretmana ili odlaganja otpada
 • pisanje izjava o metodama tretmana ili odlaganja ostataka iz postrojenja
 • izrada plana za zatvaranje postrojenja
 • popunjavanje Zahteva za izdavanje Integrisane dozvole za rad postrojenja
 • izrada plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja
 • izrada plana upravljanja otpadom u postrojenjima za koja se izdaje integrisana dozvola
 • izrada plana mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica
 • izrada plana vršenja monitoringa u postrojenju
 • izrada Politike prevencije udesa za seveso postrojenja i
 • izrada izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa za seveso postrojenja

 

Dokumentacija iz oblasti zaštite životne sredine se vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. Glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09), Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. Glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09), Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. Glasnik RS“ br. 36/09 i 88/10) i Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja („Sl. Glasnik RS“ br. 135/04).

 

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu jeste dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslove za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Cilj izrade Studije o proceni uticaja je procena mogućeg uticaja rada Projekta na životnu sredinu i predlaganje mera za svođenje uticaja u granicama prihvatljivosti.

 

Integralna dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom jeste rešenje nadležnog organa kojim se pravnom ili fizičkom licu odobrava sakupljanje , transport, uvoz , izvoz i tranzit, skladištenje, tretman ili odlaganje otpada i utvrđuju uslovi postupanja sa otpadom na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

 

Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom pripema se i donosi za sva postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom i za koja se izdaje integralna dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom.

 

Integrisana dozvola jeste odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine.

 

Plan upravljanja otpadom priprema se i donosi za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola i za postrojenja koja godišnje proizvode viže od 100 tona neopasnog ili više od 200 kilograma opasnog otpada.

 

Politiku prevencije udesa ili izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa je dokument koji izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa u kome se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija, u jednakim ili većim količinama od propisanih. U zavisnosti od količina opasnih materija koje su prisutne u postrojenju operater se svrstava u seveso višeg ili nižeg reda, na osnovu čega se izrađuje potrebna dokumentacija i preduzimaju mere za sprečavanje hemijskog udesa i ograničavanja uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, utvrđene u tim dokumentima.

 

DOKUMENTACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

 

ARHIFARM doo može ispratiti projektnu dokumentaciju iz oblasti zaštite od požara u skladu sa članovima 31. i 39. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“ br. 111/09) i pravilnika koji propisuje posebne mere zaštite od požara za određene vrste objekata. U oblasti dokumentacije zaštite od požara ARHIFARM doo vrši izradu:

 • Projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
 • Projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
 • Projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema
 • Analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su       ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i prašina.
 • Projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama)
 • Projekata sistema za odvođenje dima i toplote
 • Glavnog projekta zaštite od požara
 • Plan zaštite od požara
 • Sanacionog plana za otklanjanje posledica požara
 • Pravila zaštita od požara i
 • Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara

 

Poslovi projektovanja i izođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara u skladu sa članom 39. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“ br. 111/09) podrazumevaju:

 • Izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
 • Izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
 • Izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema
 • Izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i prašina.
 • Projektovanja i izvođenja električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama)
 • Projektovanja i izvođenja sistema za odvođenje dima i toplote

 

Projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u objektima u kojima se proizvode, prerađuju i skladište zapaljive tečnosti i gasovi, eksplozivne i druge materije koje mogu dovesti do požara i u drugim složenim objektima obavlja privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za delatnost projektovanja i izođenja radova, zadovoljava posebne uslove u pogledu tehnike opremljenosti i ima zaposlena lica sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.

 

Glavni projekat zaštite od požara, predstavljaju sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju objekata na osnovu člana 31. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“ br. 111/09) Glavni projekat zaštite od požara izrađuje privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući ragistar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara. Ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za izgradnju, adapdaciju i rekonstrukciju objekata visokogradnje.

 

Plan zaštite od požara na osnovu člana 27. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“ br. 111/09) pravni subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara. Na Plan zaštite od požara pribavlja se saglasnost Ministarstva.

 

Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara donosi privreno društvo i drugo pravno lice na osnovu člana 16. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“ br. 111/09) za saniranje posledica prouzrokovanih požarom. Sanacioni planovi sadrže: stanje, mere, procenu uticaja na život i zdravlje ljudi, procenu uticaja na životnu sredinu, nosioce, način, dinamiku i sredstva za realizaciju plana.

 

Vlasnici odnosno korisnici poslovnih, industijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupština zgrade odnosno savet zgrade u stambenim objektima donose Pravila zaštite od požara na osnovu člana 27. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“ br. 111/09).

 

Uz pravila zaštite od požara vlasnici odnosno korisnici pomenutih objekata dužni su da donesu i Plan evakuacije i uputstvo za postupanje u slučaju požara koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu u objektu.