<< Nazad

Zakon o zaštiti životne sredine

 

"Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/11

 

 

 

Zakon o hemikalijama

 

"Sl. glasnik RS“ br. 36/09 , 88/10 , 92/11 , 93/12

 

 

 

Zakon o biocidnim proizvodima

 

"Službeni glasnik RS”, broj 36/09,88/2010 i 92/2011

 

 

 

Zakon o upravljanju otpada

 

"Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010

 

 

 

Zakon o ambalaži i ambalažnog otpada

 

"Sl. glasnik RS", br. 36/2009

 

 

 

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

"Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009

 

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost

 

 

"Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014

 

 

 

 

Zakon o radu

 

"Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

 

 

 Zakon o planiranju i izgranji

 

 

"Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US 

 

 

 

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja

 

 

 "Sl. glasnik RS", br. 135/2004

 

 

 

 

 

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

 

 "Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 88/2010

 

 

 

Imenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

 

 "Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010

 

 

 

 Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada 

 "Sl. glasnik RS", br. 92/2010

 

 

 

 

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i upustvu za njegovo popunjavanje

 

"Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010

 

 

 

Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju

 

 "Sl. list SFRJ", br. 38/89

 

 

 

Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne

 

 

 "Sl. glasnik RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 i 91/2012

 

 

 

 

 

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada

 

"Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010

 

 

 

Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije

 "Sl. glasnik RS", br. 98/2010

 

 

 

 

 

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama

 

 

"Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 81/2010