<< Nazad
 1. Dezinfekcija cevovoda – vodovoda
  (priključenje dozirne pumpe, unošenje rezidualnog hlora u sistem, za 24h pražnjenje sistema, uzorkovanje, sertifikacija)
 2. Dezinfekcija bazena
  (mehaničko čišćenje, sanitarno pranje, tretman sa rezidualnim hlorom i pražnjenje sistema sa muljnom pumpom)
 3. Dezinfekcija kopanog – zidanog bunara tj. vertikalne kaptaže
  (hiperhlorisanje, nakon 24h pražnjenje muljnom pumpom bunara, mehaničko čišćenje dna bunara, opremanje bunara – zidarski i bravarski radovi, montiranje uređaja za tretman voda - hlorinatori, UV-lampe, dekartonizatori, jonoizmenjivačke kolone, filteri, pumpe, hidrofori i dr., izdavanje priručnika, obuka)
 4. Dezinfekcija prostora nakon izlivanja fekalija – poplava
  (mehaničko čišćenje, sanitarno pranje toplom vodom pod visokim pritiskom i aerosolizacija sa dezinfekcionim sredstvom, uzorkovanje, sertifikacija)
 5. Dezinfekcija prevoznih sredstava preventivna/represivna – brodova, vozova, drumskih prevoznih sredstava
  (autobus, kamion, hladnjača, cisterna, kombi vozilo, putničko vozilo I dr.)
 6. Dezinfekcija jama (nužničkih, osočnih i septičkih) mikrobiološko – enzimskim preparatima
 7. Dezinfekcija prostora nakon smrti/uginuća
  (meh. čišćenje, uklanjanje biofilma i pranje)
 8. Ekshumacija posmrtnih ostataka
  (sa dezinfekcijom hlornim krečom)
 9. Eliminacija amonijaka iz vazduha u stočarskim objektima i sušenje prostirke preparatima nove generacije