<< Nazad

ARHIFARM sprovodi preventivnu zaštitu:

 • Cilj - sprečavanje naseljavanja drveta i drvenih predmeta ksilofagnim insektima;
 • Sastoji se u prožimanju drvne mase, na manjoj ili većoj dubini, raznim otrovnim hemijskim materijama;
 • Sprečava se napad ksilofagnih organizama za kraće ili duže vreme, u zavisnosti od samog sredstva, načina njihove primene, kao i mesta na kome drvo služi;
 • Izbor sredstva i dubina zaštitite drvne mase, zavisi od namene (da li služi napolju ili u zgradama), kao i od ugroženosti drvenih predmeta i konstruktivnih delova;
 • Preventivna zaštita traje sve do momenta ugrađivanja ili definitivne obrade drvne mase.

ARHIFARM sprovodi direktnu zaštitu:

 • Represivne mere protiv ksilofagnih insekata;
 • Preduzimaju se onda kada se oni ili njihove larve već nalaze u drvetu, u cilju njihovog uništavanja i sprečavanja daljih oštećenja;
 • Najpouzdanije su hemijske metode koje podrazumevaju primenu gasovitih insekticida (fumiganti) čije pare imaju sposobnost da prodru brzo u hodnike i unište insekte u njima;
 • Koriste i razna tečna hemijska sredstva u kojima su rastvorene insekticidne materije, a koje imaju sposobnost lakog upijanja u drvo.

Načini na koji ARHIFARM sprovodi preventivnu hemijsku zaštitu su:

 1. Prskanje i premazivanje;
 2. Kratko potapanje (5-15 minuta) u hladne ili vrele konzervirajuće rastvore;
 3. Delimična zaštita se sastoji u premazivanju, potapanju ili prskanju onih delova konstrukcija koji dolaze u dodir sa zemljom, sa drugim građevinskim materijalom i koji su odozgo izloženi delovanju atmosferilija (telegrafski stubovi npr.);
 4. Ubrizgavanje u otvore;
 5. Bandažna zaštita;
 6. Impregnacija u bazenima;
 7. Impregnacija u bazenima sa naizmeničnim toplim i hladnim rastvorima;
 8. Impregnacija u živom stanju;
 9. Impregnacija putem osmoze;
 10. Infiltracija po Boucherie-u ;
 11. Impregnacija drveta pod pritiskom
 1. potpuna
 2. delimična

Hemijske materije koje naš tim upotrebljava za konzerviranje drveta:

 1. neorganske soli (u vodi rastvorljiva sredstva);
 2. preparati tera (uljana sredstva);
 3. organska sintetička sredstva (sredstva rastvorljiva u organiskim rastvaračima);
 4. mešavina ulja i neorganskih soli;
 5. emulzije;
 6. veštačke smole.